Một số yếu tố tác động đến ý định mua thực phẩm trẻ em sản xuất trong nước của người Việt Nam

KT&PT, số 224, tháng 02 năm 2016, tr. 62-71
Tóm tắt: Việt Nam hiện nay đang triển khai rất nhiều chương trình nhằm tăng cường năng lực sản xuất nội địa, tuy nhiên kết quả đem lại còn hạn chế. Nghiên cứu xây dựng mô hình các yếu tố tác động đến ý định mua các sản phẩm thực phẩm cho trẻ em của người tiêu dùng Việt Nam. Khảo sát định lượng bằng bảng hỏi của nghiên cứu này được tiến hành trên 846 người tiêu dùng ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố cảm nhận hàng nội, sự thiện cảm, tham khảo biểu tượng, gia đình, chủ nghĩa vị chủng, tham khảo chuyên môn có tác động mạnh đến ý định mua. Bên cạnh đó, để tác động đến sự cảm nhận của khách hàng, các nhà sản xuất và kinh doanh cần tác động đến nhân tố chủ nghĩa vị chủng và sự thiện cảm. Kết quả này giúp cho các nhà hoạt động thị trường có một góc nhìn định lượng các yếu tố tác động đến hành vi mua của khách hàng.
Từ khóa: Hàng nội; thực phẩm trẻ em; người tiêu dùng; hành vi người tiêu dùng; ý định mua.
Tra cứu bài báo