Tác động của phân cấp quản lý ngân sách nhà nước đến quản trị nhà nước của chính quyền địa phương ở Việt Nam

KT&PT, số 224, tháng 02 năm 2016, tr. 31-41
Tóm tắt: Hoàn thiện việc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) là một trong những nội dung quan trọng của cải cách tài chính công ở Việt Nam. Phân cấp quản lý ngân sách phù hợp với bối cảnh từng quốc gia sẽ giúp cải thiện phúc lợi xã hội, cải thiện kinh tế vĩ mô và chất lượng quản trị nhà nước. Bài viết này sử dụng phương pháp hồi qui dữ liệu bảng để đánh giá mức độ tác động của phân cấp quản lý ngân sách nhà nước đến quản trị nhà nước của chính quyền địa phương ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước cho các cấp chính quyền địa phương có tác động tích cực đến quản trị nhà nước, nhưng từng cấp ngân sách trong ngân sách địa phương lại có tác động khác nhau đến quản trị nhà nước của chính quyền địa phương.
Từ khóa: Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước; quản trị nhà nước; chính quyền trung ương; chính quyền địa phương; hiệu quả và công bằng
Tra cứu bài báo