Biến động giá chứng khoán khi công bố thông tin cổ đông cá nhân và tổ chức có liên quan đăng ký giao dịch cổ phiếu

KT&PT, số 225 (II), tháng 03 năm 2016, tr. 16-26
Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu biến động giá chứng khoán khi công ty công bố thông tin đăng ký mua và bán cổ phiếu của cá nhân và tổ chức có liên quan. Sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến ngày 30 tháng 06 năm 2015 và phương pháp nghiên cứu sự kiện. Kết quả cho thấy thị trường phản ứng tích cực với thông báo đăng ký mua cổ phiếu của cổ đông tổ chức có liên quan và phản ứng tiêu cực với thông tin bán cổ phiếu của cá nhân và tổ chức có liên quan. Ngoài ra, bài báo còn xem xét tác động của thông báo đăng ký tỷ lệ mua ít, và mua nhiều đối với giá chứng khoán.
Từ khóa: Công bố thông tin; cổ đông cá nhân có liên quan; cổ đông tổ chức có liên quan; mua (bán) cổ phiếu; nghiên cứu sự kiện
Tra cứu bài báo