Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

KT&PT, số 225 (II), tháng 03 năm 2016, tr. 2-9
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 9 Ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Thông qua kiểm định Hausmann, phương pháp REM được lựa chọn cho 3 mô hình nghiên cứu. Kết quả thực chứng cho thấy các nhân tố vi mô có vai trò ưu thế hơn trong việc quyết định đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Kết quả kiểm định cung cấp cho cơ sở lý thuyết về hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Hiệu quả hoạt động, REM, Ngân hàng thương mại
Tra cứu bài báo