Các nhân tố thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam

KT&PT, số 225 (II), tháng 03 năm 2016, tr. 65-72
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích các nhân tố thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam. Phương pháp sử dụng trong nghiên cứu là phương pháp kinh tế lượng, nguồn dữ liệu từ năm 1998 đến năm 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy IFDI, xuất khẩu là nhân tố chính thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam. Vì vậy, trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam cần chú ý hơn tới xuất khẩu và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào trong nước để thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, các nhân tố thúc đẩy
Tra cứu bài báo