Chống chuyển giá tại cục thuế thành phố Hà Nội: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, số 225 (II), tháng 03 năm 2016, tr. 116-124
Tóm tắt: Từ thực trạng chống chuyển giá tại Cục Thuế Hà Nội hiện nay, bài viết đề xuất sáu kiến nghị giải pháp để ngăn ngừa và chống mất tiền thuế trên địa bàn Thành phố những năm tới. Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách chống chuyển giá; hoàn thiện qui trình thanh tra chống chuyển giá; kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực thi nhiệm vụ chống chuyển giá; tăng cường phối hợp giữa các bộ phận và đơn vị có liên quan đến chống chuyển giá; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách chuyển giá đối với các doanh nghiệp liên kết và đẩy mạnh phát triển phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phân tích rủi ro về thuế một cách khoa học, có tính liên kết, tự động hóa cao.
Từ khóa: Chống chuyển giá; Cục Thuế; Thành phố Hà Nội
Tra cứu bài báo