Nâng cao năng lực cạnh tranh động của các doanh nghiệp: Nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch

KT&PT, số 225 (II), tháng 03 năm 2016, tr. 99-107
Tóm tắt: Các doanh nghiệp hiện nay đang phải cạnh tranh gay gắt dưới áp lực của hội nhập kinh tế toàn cầu. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Trong bối cảnh đó, nhận diện, nuôi dưỡng và phát triển các nguồn lực để gia tăng năng lực cạnh tranh là yêu cầu cấp bách của doanh nghiệp. Bài báo tập trung vào việc xác định các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh động. Nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực du lịch đã chỉ rõ năng lực hấp thụ, năng lực thích nghi, năng lực sáng tạo, năng lực kết nối, năng lực nhận thức và định hướng thị trường là các thành phần cơ bản của năng lực cạnh tranh động. Bài báo gợi mở những hàm ý nhằm xây dựng và nâng cao năng lực cạnh tranh động của các doanh nghiệp.
Từ khóa: Cạnh tranh, du lịch, năng lực động, nguồn lực
Tra cứu bài báo