Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số 225 (II), tháng 03 năm 2016, tr. 35-45
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm khám phá các nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh và xác định ảnh hưởng của nó tới kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu định lượng thông qua phiếu điều tra 319 Giám đốc chi nhánh các ngân hàng thương mại cổ phần đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy cả 6 nhân tố năng lực cạnh tranh đều tác động lên kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần. Các nhân tố có ảnh hưởng quan trọng nhất là năng lực quản trị rủi ro, năng lực marketing, năng lực tài chính.
Từ khóa: Năng lực canh tranh; năng lực quản trị; năng lực marketing; năng lực tài chính
Tra cứu bài báo