Phân tích các yếu tố tác động đến mức sẵn sàng chi trả trong đấu giá trực tuyến

KT&PT, số 225 (II), tháng 03 năm 2016, tr. 27-34
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố thuộc hành vi đấu giá, đặc tính người đấu giá và thiết lập phiên đấu giá đến mức sẵn sàng chi trả trong đấu giá xu trực tuyến (online penny auction), qua đó sẽ giúp cho những nhà kinh doanh thương mại điện tử thiết lập các phiên đấu giá tốt nhất để tối đa hóa lợi nhuận. Phương pháp nghiên cứu định lượng được tiến hành trên bộ dữ liệu thu thập tại website đấu giá xu trực tuyến của Singa- pore (Sold.sg). Kết quả phân tích hồi quy và kiểm định giả thuyết thống kê cho thấy có 9 yếu tố tác động đến mức độ sẵn sàng chi trả, bao gồm: giá cả sản phẩm, bước giá, tùy chọn mua ngay, tuổi người đấu giá, số lần đấu giá trước đó, số lần thắng cuộc trước đó, thời điểm tham gia, số lần đấu giá và đấu giá đồng thời. Trong đó, số lần đấu giá và số lần thắng cuộc trước đó lại có tác động ngược chiều lên mức sẵn sàng chi trả. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy giới tính không có tác động đến mức sẵn sàng chi trả.
Từ khóa: Sự sẵn sàng chi trả; đấu giá xu trực tuyến; hành vi đấu giá trực tuyến
Tra cứu bài báo