Sự tác động của rủi ro đến liên kết chuỗi cung ứng và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 225 (II), tháng 03 năm 2016, tr. 82-89
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu là kiểm tra sự tác động của các nhân tố rủi ro đến sự liên kết và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp khi tham gia trong các chuỗi cung ứng ngành lâm và hải sản Việt Nam. 500 phiếu hỏi được gửi trực tiếp đến đối tượng điều tra và thu thập trong 2 tháng. 195 phiếu được đưa vào phân tích theo quy trình chuẩn gồm các bước từ phân tích nhân tố, kiểm định độ tin cậy và phương pháp mô hình phương trình cấu trúc (SEM) để kiểm định các giả thiết. Kết quả chỉ ra rằng: rủi ro từ nhà cung ứng và rủi ro từ thị trường có tác động đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mối quan hệ này vừa trực tiếp, vừa gián tiếp thông qua mức độ liên kết với nhà cung ứng và khách hàng, cũng như kết quả sản xuất. Do vậy, để tăng kết quả kinh doanh, ngoài việc phải hạn chế sự tác động của các rủi ro, các nhà quản lý cần phải có các giải pháp cải thiện mối liên kết với cả nhà cung ứng và khách hàng, ngoài ra cải thiện hiệu quả sản xuất cũng là điều cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa tìm thấy sự tác động trực tiếp của rủi ro từ cung ứng đến kết quả sản xuất cũng như rủi ro từ thị trường đến kết quả kinh doanh và sự liên kết giữa doanh nghiệp với nhà cung ứng.
Từ khóa: Rủi ro, liên kết chuỗi cung ứng, kết quả kinh doanh, ngành nông nghiệp Việt Nam
Tra cứu bài báo