Tác động của nghiên cứu và phát triển, tiếp nhận công nghệ đến kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp chế tạo chế biến

KT&PT, số 225 (II), tháng 03 năm 2016, tr. 73-81
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu từ số liệu được thu thập tại 105 doanh nghiệp chế tạo - chế biến phản ánh nghiên cứu và phát triển, tiếp nhận công nghệ cùng có tác động tích cực đến kết quả kinh doanh, tuy nhiên nghiên cứu và phát triển có tác động mạnh hơn. Nghiên cứu và phát triển tác động đến kết quả kinh doanh theo cả cơ chế trực tiếp và gián tiếp, trong đó cơ chế trực tiếp là quan trọng hơn. Tiếp nhận công nghệ chủ yếu tác động đến kết quả kinh doanh theo cơ chế gián tiếp. Kết quả này gợi ý rằng các doanh nghiệp chế tạo - chế biến nên dành nhiều ngân sách hơn cho nghiên cứu và phát triển so với cho tiếp nhận công nghệ.
Từ khóa: Nghiên cứu và phát triển, tiếp nhận công nghệ, đổi mới quy trình, đổi mới sản phẩm, kết quả kinh doanh
Tra cứu bài báo