Tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước trước và sau cổ phần hóa: Nghiên cứu điển hình tại Việt Nam

KT&PT, số 225 (II), tháng 03 năm 2016, tr. 10-15
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự thay đổi của tỷ suất sinh lời trên doanh thu tại các Doanh nghiệp Nhà nước sau khi thực hiện cổ phần hóa. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của 140 doanh nghiệp cổ phần ra đời từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước. Sau khi tính toán tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) của các doanh nghiệp trong mẫu, nhóm tác giả sử dụng phương pháp so sánh ROS tại thời điểm trước và sau cổ phần hóa. Tiếp đó, nhóm tác giả sử dụng phương pháp kiểm định Wilcoxon Signed- Rank Test để so sánh sự biến động giữa 2 năm và Friedman Test để so sánh sự biến động của 3 năm về các tỷ suất này. Kết quả cho thấy, sau cổ phần các doanh nghiệp có tỷ suất sinh lời từ doanh thu cao hơn so với trước cổ phần.
Từ khóa: Cổ phần hóa, Doanh nghiệp Nhà nước, Tỷ suất sinh lời của doanh thu
Tra cứu bài báo