Ứng dụng phương pháp MFCA để xác định tổn thất vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất gạch

KT&PT, số 225 (II), tháng 03 năm 2016, tr. 108-115
Tóm tắt: Kế toán chi phí dòng vật liệu (MFCA) có nhiều lợi ích hơn các phương pháp truyền thống khi mà nó được sử dụng không chỉ giải quyết khía cạnh kinh tế (tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận) mà còn giải quyết cả khía cạnh môi trường (sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm lượng chất thải) bởi vì MFCA được coi là công cụ hữu ích để đo lường tổn thất vật liệu. Nghiên cứu này áp dụng MFCA để tính toán tổn thất vật liệu tại nhà máy gạch cao cấp VL của Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại LS. Kết quả cho thấy tổn thất vật liệu trong một tháng hơn 442 triệu đồng Việt Nam (VND) chiếm 24,3% chi phí sản xuất và 17,9% tổng chi phí hoạt động. Nghiên cứu cũng đưa ra một số kiến nghị để giúp thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất gạch ứng dụng MFCA bao gồm: cam kết từ nhà quản trị, thiết lập tài khoản riêng biệt cho từng vật liệu, đo lường tổn thất vật liệu, lập bảng cân bằng đầu vào – đầu ra.
Từ khóa: Doanh nghiệp sản xuất gạch, kế toán chi phí dòng vật liệu (MFCA), kế toán môi trường
Tra cứu bài báo