Ảnh hưởng của thông tin trên báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết

KT&PT, số 226 (II), tháng 04 năm 2016, tr. 118-123
Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét tác động của thông tin trên báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Phương pháp tác động cố định (FE) được sử dụng để ước lượng mức độ tác động của các biến số. Nghiên cứu sử dụng mô hình Ohlson (1995) có điều chỉnh; kết quả cho thấy thông tin trên báo cáo tài chính gồm giá trị sổ sách và lợi nhuận thặng dư có ảnh hưởng tích cực tới giá cổ phiếu. Trong đó, mức độ tác động của lợi nhuận thặng dư mạnh hơn so với mức độ tác động của giá trị sổ sách. Giá của cổ phiếu với độ trễ 3 tháng kề từ khi kết thúc niên độ kế toán phản ánh đầy đủ hơn thông tin trên báo cáo tài chính so với giá cổ phiếu ở thời điểm kết thúc niên độ kế toán.
Từ khóa: Giá trị sổ sách, giá cổ phiếu, lợi nhuận thặng dư, mô hình Ohlson
Tra cứu bài báo