Áp dụng giải thuật di truyền để sắp xếp và đánh giá thời khóa biểu trong các trường đại học theo học chế tín chỉ ở Việt Nam

KT&PT, số 226 (II), tháng 04 năm 2016, tr. 79-90
Tóm tắt: Bài toán lập lịch từ lâu đã thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức và các nhà nghiên cứu bởi tính ứng dụng cao và độ phức tạp. Bài toán lập lịch rất phong phú và đa dạng bởi các ràng buộc hiện thực ở nhiều mức/bậc khác nhau và yêu cầu của từng tổ chức. Trong bài viết này, nhóm tác giả sẽ ứng dụng giải thuật di truyền (GA) để giải quyết bài toán tối ưu hóa sắp xếp thời khóa biểu trong các trường đại học theo học chế tín chỉ ở Việt Nam và xây dựng một bộ tiêu chí nhằm đánh giá thời khóa biểu để chọn ra thời khóa biểu tốt nhất cho bài toán.
Từ khóa: GA, học chế tín chỉ, thời khóa biểu, tối ưu hóa
Tra cứu bài báo