Các nhân tố tác động đến sự phân bố đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

KT&PT, số 226 (II), tháng 04 năm 2016, tr. 2-11
Tóm tắt: Bài báo này nghiên cứu định lượng các nhân tố tác động đến sự phân bố đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Các mô hình hồi quy tuyến tính, bao gồm tác động cố định (fixed-efects, FE) và tác động ngẫu nhiên (random-effects, RE) và mô hình nhị phân âm (negative binomial model) được sử dụng trong phân tích, dựa trên số liệu bảng của 63 tỉnh thành tại Việt Nam từ năm 2008 đến 2012. Kết quả hồi quy khẳng định vai trò quan trọng của tiềm năng thị trường, chi phí lao động, chất lượng lao động, cơ sở hạ tầng, sự hiệu quả của các chính sách tại địa phương, và tích lũy đầu tư nước ngoài trong sự phân bố đầu tư nước ngoài tại nước ta.
Từ khóa: Đầu tư nước ngoài, tiềm năng thị trường, các nhân tố tác động
Tra cứu bài báo