Chính sách phát triển thương mại bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

KT&PT, số 226 (II), tháng 04 năm 2016, tr. 99-105
Tóm tắt: Trên cơ sở thực trạng chính sách phát triển thương mại bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, bài viết đã tiến hành phân tích và đánh giá để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển thương mại bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cho Việt Nam trong thời gian tới gồm: Tiếp tục hoàn thiện các chính sách thương mại theo hướng phát triển bền vững; Hoàn thiện chính sách thương mại nhằm đảm bảo chất lượng tăng trưởng kinh tế; và gắn kết chính sách thương mại với việc giải quyết các vấn đề xã hội.
Từ khóa: Thương mại; Chính sách phát triển thương mại bền vững; hội nhập kinh tế quốc tế
Tra cứu bài báo