Đánh giá kết quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trước và sau sáp nhập, hợp nhất

KT&PT, số 226 (II), tháng 04 năm 2016, tr. 29-36
Tóm tắt: Tác giả đưa ra kết quả nghiên cứu về hoạt động của bốn ngân hàng thương mại trước và sau các thương vụ sáp nhập, hợp nhất diễn ra trong giai đoạn 2011-2013 cho thấy, phần lớn các ngân hàng chưa có nhiều chuyển biến khả quan về lợi nhuận mặc dù có sự gia tăng đáng kể về tổng tài sản, vốn chủ sở hữu. Chất lượng tài sản sau khi các ngân hàng thực hiện M&A và các chính sách tái cơ cấu khác dù có sự cải thiện nhưng tỷ lệ an toàn vốn lại có chiều hướng suy giảm, tiềm ẩn rủi ro. Áp dụng kiểm định Wilcoxon về dấu của hạng, nghiên cứu cho thấy các ngân hàng sau M&A có khả năng sinh lợi yếu đi so với trước M&A.
Từ khóa: Sáp nhập, hợp nhất ngân hàng, Wilcoxon, tái cấu trúc ngân hàng Việt Nam
Tra cứu bài báo