Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

KT&PT, số 226 (II), tháng 04 năm 2016, tr. 106-117
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng trong nghiên cứu là phương pháp mối quan hệ nhân quả Granger, dựa trên mô hình tăng trưởng Cobb-Douglas. Kết quả nghiên cứu cho thấy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam dẫn đến tăng trưởng kinh tế, nhưng không có mối quan hệ ngược, tức là tăng trưởng kinh tế không làm tăng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Vì vậy, trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam cần ủng hộ các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp ra nước ngoài để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; tăng trưởng
Tra cứu bài báo