Mối quan hệ thỏa mãn- lòng trung thành trong marketing: Lượt khảo và đề xuất nghiên cứu

KT&PT, số 226 (II), tháng 04 năm 2016, tr. 62-69
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là lượt khảo và đề xuất các nghiên cứu trong liên quan đến mối quan hệ thỏa mãn-lòng trung thành trong marketing. Nghiên cứu này dựa vào hơn 50 bài báo đăng trên các tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực marketing trong hơn ba thập kỷ qua. Kết quả cho thấy rằng mối quan hệ thỏa mãn-lòng trung thành được đề nghị là cùng chiều. Tuy nhiên, mối quan hệ này có thể là tuyến tính hoặc phi tuyến phụ thuộc vào bản chất, cách tiếp cận đo lường và định nghĩa về thỏa mãn và lòng trung thành. Hơn nữa, mối quan hệ này bị ảnh hưởng bởi các biến điều tiết, trung gian và các biến khác. Nghiên cứu trong tương lai nên kiểm định các tiền tố khác bên cạnh thỏa mãn, và sử dụng các tiếp cận khác nhau để định nghĩa thỏa mãn và lòng trung thành nhằm giải thích tốt hơn lòng trung thành của khách hàng. Các dạng hàm thể hiện mối quan hệ khác nhau của mối quan hệ thỏa mãn-lòng trung thành, các biến điều tiết và trung gian cũng nên được kiểm định tách rời hoặc kết hợp nhằm làm sáng tỏ bản chất phức tạp của mối quan hệ này.
Từ khóa: Mối quan hệ thỏa mãn-trung thành, phi tuyến, biến điều tiết, trung gian
Tra cứu bài báo