Nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị và ảnh hưởng của nó đến thành quả doanh nghiệp

KT&PT, số 226 (II), tháng 04 năm 2016, tr. 45-53
Tóm tắt: Việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp ở Việt Nam bị ảnh hưởng bởi những nhân tố nào và tác động của việc sử dụng công cụ kế toán đều chưa được nghiên cứu. Bài viết nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của nhân tố cạnh tranh và phân cấp quản lý đến việc sử dụng các công cụ kế toán quản trị cũng như ảnh hưởng của việc vận dụng công cụ kế toán quản trị đến thành quả doanh nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi tại Việt Nam. Nghiên cứu được dựa trên số liệu thu thập từ khảo sát 220 doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phân cấp quản lý và cạnh tranh đều có ảnh hưởng tích cực đến việc sử dụng các công cụ kế toán quản trị hiện đại, nhưng lại không có tác động đến việc sử dụng các công cụ kế toán quản trị truyền thống. Mặt khác, việc vận dụng các công cụ kế quản trị sẽ góp phần nâng cao thành quả hoạt động của các doanh nghiệp.
Từ khóa: Nhân tố ảnh hưởng, công cụ kế toán quản trị, cạnh tranh, phân cấp quản lý, thành quả
Tra cứu bài báo