Phân tích và dự báo xu hướng giá một số cổ phiếu trên sàn Hose- Tiếp cận từ mô hình hàm phân vị

KT&PT, số 226 (II), tháng 04 năm 2016, tr. 124-134
Tóm tắt: Bài báo này giới thiệu một phương pháp mới trong phân tích và dự báo xu hướng giá của một số cổ phiếu thông qua mô hình hàm phân vị. Đây là mô hình được xây dựng dựa trên lớp hàm phân vị phù hợp. Trong phần thực nghiệm, chúng tôi ứng dụng mô hình lý thuyết cho số liệu là chuỗi lợi suất của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ 03/01/2012 đến 25/03/2016. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình hàm phân vị khá phù hợp trong phân tích và dự báo giá của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hơn nữa khi so sánh với các mô hình dự báo truyền thống như ARIMA, GARCH,... mô hình hàm phân vị tỏ rõ ưu thế trong việc phân tích xu hướng cũng như biến động của cổ phiếu qua các giá trị đuôi của phân phối. Kết quả nghiên cứu giúp cho nhà đầu tư, cơ quan tư vấn có thêm công cụ dự báo mức lợi nhuận và sự biến động của thị trường để đưa ra quyết định đúng đắn trong việc nắm giữ các loại cổ phiếu. Mô hình này có thể xem như một kênh thông tin tham khảo hữu ích trong việc nghiên cứu và xây dựng chiến lược đầu tư hay hoạch định chính sách đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.
Từ khóa: ARIMA; ARCH; GARCH; hàm phân vị
Tra cứu bài báo