Tác động của chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển vốn rừng ở vùng Đông Bắc (Việt Nam): Thực trạng và những vấn đề đặt ra

KT&PT, số 226 (II), tháng 04 năm 2016, tr. 37-44
Tóm tắt: Vùng Đông Bắc (Việt Nam) là khu vực có nhiều tiềm năng và lợi thế về phát triển vốn rừng. Bài viết này phân tích tác động của chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển vốn rừng vùng Đông Bắc trong những năm gần đây. Kết quả cho thấy hệ thống chính sách quản lý, bảo vệ rừng đã khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào việc quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng đã đem lại hiệu quả kinh tế cho ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy hệ thống chính sách quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập nhất định, chưa khai thác được hết lợi thế và tiềm năng của vốn rừng. Bài viết còn đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển vốn rừng vùng Đông Bắc.
Từ khóa: Rừng vùng Đông Bắc; chính sách quản lý, bảo vệ rừng; phát triển vốn rừng; độ che phủ rừng.
Tra cứu bài báo