Thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân trồng lúa vùng ven biển tỉnh Nam Định

KT&PT, số 226 (II), tháng 04 năm 2016, tr. 91-98
Tóm tắt: Thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) là vấn đề đang được quan tâm trên phạm vi toàn cầu trong giai đoạn hiện nay, trong đó có Việt Nam và đặc biệt là trong trồng lúa vùng ven biển Việt Nam. Thực trạng thích ứng của người dân trồng lúa với biến đổi khí hậu tại vùng ven biển tỉnh Nam Định đã chỉ ra rằng các hoạt động thích ứng hiện nay của con người đã mang lại kết quả khá tốt trong việc giảm thiểu những thiệt hại nặng nề ngày càng gia tăng do các thiên tai lớn, các thảm họa thiên nhiên gây ra. Chính vì vậy, việc nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn về thích ứng với BĐKH và tổng hợp những biện pháp thích ứng của người dân trồng lúa trong hiện tại là căn cứ quan trọng trong việc nghiên cứu giảm thiểu thiệt hại, nâng cao hiệu quả trồng lúa cho người dân ven biển trong tương lai.
Từ khóa: Thích ứng, biến đổi khí hậu, trồng lúa, vùng ven biển
Tra cứu bài báo