Yếu tố quyết định thương mại nội ngành đối với mặt hàng chế tạo của Việt Nam

KT&PT, số 226 (II), tháng 04 năm 2016, tr. 12-19
Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung làm rõ những nhân tố đặc trưng của quốc gia về thương mại nội ngành giữa Việt Nam và những đối tác thương mại chính dựa trên ước lượng tác động ngẫu nhiên. Kết quả chỉ ra quy mô thương mại nội ngành trong ngành chế tạo chịu ảnh hưởng cùng chiều bởi quy mô quốc gia, mức thu nhập bình quân, và chịu ảnh hưởng ngược chiều với bất bình đẳng thu nhập, khoảng cách, và bất cân bằng cán cân thương mại. Những yếu tố trên ảnh hưởng gần như là giống nhau đến thương mại nội ngành theo chiều ngang và chiều dọc, ngoại trừ sự ảnh hưởng của sự bất bình đẳng trong thu nhập lên thương mại nội ngành theo chiều dọc với ảnh hưởng không mong đợi và không đáng kể về mặt thống kê.
Từ khóa: Việt Nam, ngành chế tạo, thương mại nội ngành, thương mại nội ngành theo chiều ngang, thương mại nội ngành theo chiều dọc
Tra cứu bài báo