Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất doanh nghiệp may tỉnh Tiền Giang

KT&PT, số 226, tháng 04 năm 2016, tr. 90-98
Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu các yếu tố tác động đến năng suất doanh nghiệp may tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2013 bằng cách sử dụng phương pháp định lượng. Kết quả thực nghiệm trong mô hình cho thấy các yếu tố tác động đến năng suất doanh nghiệp may bao gồm số cơ sở sản xuất, vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, khả năng sinh lợi, tính thanh khoản.
Từ khóa: Năng suất, doanh nghiệp may, Tiền Giang
Tra cứu bài báo