Đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô giai đoạn 2016- 2020

KT&PT, số 226, tháng 04 năm 2016, tr. 76-82
Tóm tắt: Quán triệt chủ trương đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước, Hà Nội đã xác định vai trò đi đầu, tiên phong trong thực hiện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, nhiều hạn chế, khó khăn cần có giải pháp khắc phục hiệu quả: Chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; Công nghệ sản xuất nhìn chung còn chậm đổi mới. Chủ trương chuyển đổi mô hình tăng trưởng kết hợp với tái cấu trúc nền kinh tế triển khai chậm; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn ngoại thành chưa đáp ứng yêu cầu; Phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội có nhiều mặt hạn chế, yếu kém, chưa theo kịp yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Khoa học - công nghệ chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ các nhà khoa học trên địa bàn Thành phố; Công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện, cải cách hành chính của một số cơ quan chính quyền còn nhiều mặt bất cập.
Từ khóa: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Thủ đô Hà Nội.
Tra cứu bài báo