Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân trong những năm tới

KT&PT, số 226, tháng 04 năm 2016, tr. 22-29
Tóm tắt: Từ những nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam dựa trên mô hình kim cương của Michael Porter, bài viết đã đưa ra những đánh giá mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Để có thể trở thành động lực của nền kinh tế trong những năm tới, bài viết khuyến nghị cần thiết phải tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức về doanh nghiệp tư nhân. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam cần tích cực, chủ động hội nhập; nâng cao năng lực thích ứng trong điều kiện hội nhập; thực thi chiến lược liên kết đa chiều, mở rộng thị phần, chiếm lĩnh thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chủ động tìm kiếm và thu hút các nguồn lực, tận dụng cơ hội của hội nhập. Đối với Nhà nước, cần tiếp tục cải cách thể chế, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân tiếp cận với các nguồn vốn, hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ pháp lý,… để doanh nghiệp tư nhân cạnh tranh và phát triển.
Từ khóa: Cạnh tranh; doanh nghiệp; hội nhập, TPP.
Tra cứu bài báo