Quan hệ giá cả- Đầu tư vào dự báo thị trường bất động sản

KT&PT, số 226, tháng 04 năm 2016, tr. 17-21
Tóm tắt: Trong vòng 20 năm, thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua nhiều cung đoạn thăng trầm đã thanh lọc các nhà đầu tư và làm đau đầu các cơ quan quản lý Nhà nước. Quy luật thị trường đã bộc lộ sức mạnh bàn tay vô hình điều khiển các diễn biến thăng trầm của thị trường bất động sản. Khởi sắc của nền kinh tế thúc đẩy gia tăng cầu đã đẩy giá bất động sản tăng nhanh là động lực thúc đẩy hành động của các nhà đầu tư và thu hút các nguồn vốn xã hội đổ vào phát triển bất động sản giai đoạn 2004-2007. Sự lạc hậu của cung đã đẩy cung thực tế vượt quá cầu kỳ vọng tạo nên tình trạng tồn kho hàng hóa và chôn vùi nguồn vốn xã hội vào bất động sản giai đoạn 2011-2013. Sự giảm giá bất động sản và chi phí vốn “đắt” ngăn chặn nguồn lực đầu tư vào bất động sản nếu không được tháo gỡ sẽ có nguy cơ tạo nên một chu kỳ mới cho sự khan hiếm về cung và tăng giá bất động sản trong giai đoạn 2021-2023.
Từ khóa: Cung, cầu, giá bất động sản, đầu tư, kỳ vọng, tồn kho
Tra cứu bài báo