Sự phát triển của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số 226, tháng 04 năm 2016, tr. 30-36
Tóm tắt: Khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Đây là khu vực năng động, giải quyết phần lớn việc làm và được xác định là động lực phát triển quan trọng trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực này đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức rất lớn cho sự phát triển của mình, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hội nhập mạnh mẽ hơn với nền kinh tế thế giới, như năng suất lao động và hiệu quả sinh lời thấp, chậm đổi mới công nghệ sản xuất và phát triển sản phẩm, trình độ, kỹ năng lao động yếu kém,... Để có thể thúc đẩy sự phát triển của khu vực này trong thời gian tới, một số giải pháp căn bản được khuyến nghị bao gồm: Tháo gỡ các rào cản tăng trưởng; Đẩy mạnh cải cách thể chế nhằm tạo lập một môi trường kinh doanh bình đẳng; khuyến khích đổi mới, sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh; Đổi mới nội dung và phương thức đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của thị trường lao động.
Từ khóa: Doanh nghiệp vừa và nhỏ; tạo việc làm; môi trường kinh doanh; tăng trưởng kinh tế.
Tra cứu bài báo