Thực trạng chuyển dịch sang nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất chè ở tỉnh Thái Nguyên

KT&PT, số 226, tháng 04 năm 2016, tr. 83-89
Tóm tắt: Bài viết này sử dụng phương pháp phân tích sự khác biệt tuyến tính (Linear Discriminant Analysis - LDA) để nhận diện những đặc trưng quan trọng nhất phân biệt hộ sản xuất chè hữu cơ và hộ sản xuất chè theo phương pháp truyền thống. Nhóm tác giả sử dụng bảng hỏi cấu trúc để điều tra phỏng vấn 246 hộ sản xuất chè tại xã Phúc Trìu và xã Phúc Xuân thuộc thành phố Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy những hộ có kinh nghiệm về sản xuất chè và những hộ có quy mô hộ lớn có xu hướng chuyển sang sản xuất chè hữu cơ. Đồng thời, quy mô chăn nuôi và việc tham gia các khóa tập huấn kỹ thuật cũng có vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển dịch sang sản xuất chè hữu cơ. Mặc dù thu nhập từ chè của hộ sản xuất chè hữu cơ không cao hơn nhiều so với hộ sản xuất chè theo phương pháp truyền thống nhưng những hộ sản xuất chè hữu cơ lại có mức thu nhập bình quân/hộ cao hơn. Việc chuyển dịch sang trồng chè hữu cơ cũng thúc đẩy hoạt động chăn nuôi của hộ.
Từ khóa: Chè; sản xuất hữu cơ; phương pháp phân tích sự khác biệt; Thái Nguyên.
Tra cứu bài báo