Ảnh hưởng của tố chất cá nhân nhà lãnh đạo tới kết quả lãnh đạo trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

KT&PT, số 227(II), tháng 05 năm 2016, tr. 10-19
Tóm tắt: Nói đến lãnh đạo người ta thường hình dung đến những cá nhân đầy quyền lực, có sức mạnh và tầm ảnh hưởng rộng lớn trong các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị và kinh doanh. Nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể xây dựng – điều hành – truyền lại ảnh hưởng trong những doanh nghiệp tồn tại qua hàng thế kỷ... Vậy, những yếu tố nào có ảnh hưởng tới kết quả và hiệu quả lãnh đạo? Trong bài viết này, tác giả nghiên cứu ảnh hưởng của tố chất cá nhân nhà lãnh đạo tới kết quả lãnh đạo doanh nghiệp trong điều kiện Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng cách phân loại tố chất của Peterson & Seligman (2004), Judge & cộng sự (2009), đồng thời có bổ sung những tố chất cá nhân điển hình của nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi và văn hóa Phương Đông như Việt Nam. Các kết luận được rút ra từ cuộc khảo sát 806 nhà lãnh đạo trong các doanh nghiệp thuộc các loại hình, sở hữu và ngành nghề kinh doanh khác nhau trên 7 vùng kinh tế chính trong cả nước.
Từ khóa: Tố chất cá nhân nhà lãnh đạo, kết quả lãnh đạo, nhà lãnh đạo
Tra cứu bài báo