Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến việc lựa chọn nguyên tắc và căn cứ phân chia tiền thưởng

KT&PT, số 227(II), tháng 05 năm 2016, tr. 20-29
Tóm tắt: Bài báo giới thiệu khái niệm văn hoá tổ chức, nguyên tắc và căn cứ phân chia tiền thưởng và mối quan hệ giữa hai phạm trù này. Sau đó, để kiểm chứng ảnh hưởng của văn hoá tổ chức đến việc lựa chọn nguyên tắc công bằng hay cào bằng và căn cứ phân chia là kết quả của nhóm hay cá nhân, các tác giả đã điều tra 150 doanh nghiệp. Sau khi phân tích dữ liệu, các kết quả cho thấy trong những tổ chức hướng con người mạnh hơn, nguyên tắc phân chia cào bằng và tiền thưởng dựa trên kết quả nhóm được sử dụng nhiều hơn. Trong khi trong những tổ chức hướng con người ít hơn, tiền thưởng dựa trên kết quả cá nhân được sử dụng nhiều hơn. Về biến kiểm soát lỏng hay kiểm soát chặt, kết quả cho thấy trong những đơn vị thiên về hướng kiểm soát chặt, nguyên tắc công bằng và tiền thưởng dựa trên kết quả cá nhân được sử dụng nhiều hơn. Phần cuối của bài viết trình bày một số kiến nghị dựa trên các kết quả của nghiên cứu này.
Từ khóa: Văn hoá tổ chức; nguyên tắc phân chia tiền thưởng; căn cứ phân chia tiền thưởng
Tra cứu bài báo