Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nhân Việt Nam

KT&PT, số 227 (II), tháng 05 năm 2016, tr. 2-9
Tóm tắt: Bài viết tổng kết lại lý thuyết có liên quan và nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nhân tại Việt Nam và trên thế giới. Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích – tổng hợp và định lượng, nhóm tác giả đã kết luận được 5 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của các doanh nhân Việt Nam: “Tố chất & giáo dục đào tạo”, “Điều kiện kinh doanh”, “Quan hệ xã hội”, “Gia đình” và “May mắn”. Từ đó đề xuất giải pháp góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ doanh nhân để họ có thể đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Từ khóa: Doanh nhân, điều kiện kinh doanh, thành công, tố chất & giáo dục đào tạo
Tra cứu bài báo