Mối quan hệ giữa năng lực cảm xúc của trưởng phòng và sự hài lòng với công việc, cam kết với tổ chức của nhân viên tại phòng giao dịch trong Ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, số 227(II), tháng 05 năm 2016, tr. 66-71
Tóm tắt: Nghiên cứu xem xét ảnh hưởng về năng lực cảm xúc của trưởng phòng giao dịch đến sự hài lòng với công việc, cam kết với tổ chức của nhân viên trong Ngân hàng thương mại Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ 115 phiếu điều tra trưởng phòng giao dịch và 342 phiếu trả lời của nhân viên tại phòng giao dịch trong Ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, năng lực cảm xúc của trưởng phòng giao dịch có tác động mạnh đến sự hài lòng với công việc của nhân viên và có ảnh hưởng đến mức độ cam kết với tổ chức của nhân viên tại phòng giao dịch trong Ngân hàng thương mại Việt Nam.
Từ khóa: Năng lực cảm xúc, sự hài lòng với công việc, cam kết với tổ chức
Tra cứu bài báo