Năng lực cần của chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành công tại Việt Nam

KT&PT, số 227(II), tháng 05 năm 2016, tr. 105-112
Tóm tắt: Nghiên cứu đã tiến hành điều tra ý kiến bằng bảng hỏi với 126 doanh nghiệp nhỏ và vừa để tìm hiểu về các năng lực cần thiết của chủ doanh nghiệp thành công. Sau khi thu thập, dữ liệu và thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính, kết quả nghiên cứu khẳng định 4 yếu tố năng lực cần thiết đối với chủ doanh nghiệp để thành công, gồm: khả năng tạo động lực đối với người khác, khả năng dùng người và đào tạo người, khả năng xây dựng tập thể và năng lực lãnh đạo. Trong khi đó, tư duy chiến lược và năng lực công việc của chủ doanh nghiệp không cho thấy có tác động đáng kể đến thành công của doanh nghiệp. Ngoài ra, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp cũng có tác động đáng kể đển mức độ thành công của doanh nghiệp.
Từ khóa: Năng lực, chủ doanh nghiệp, thành công, tư duy chiến lược, động lực, đào tạo, xây dựng tập thể, lãnh đạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Việt Nam
Tra cứu bài báo