Nhận thức của người lao động về việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

KT&PT, số 227(II), tháng 05 năm 2016, tr. 38-45
Tóm tắt: Việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) tại các doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững. Nghiên cứu này nhằm phân tích hiểu biết, nhận thức của người lao động tại các doanh nghiệp về việc thực hiện CSR hướng tới không chỉ sự phát triển bền vững của chính các doanh nghiệp mà cả đối với kinh tế, xã hội và môi trường. Nghiên cứu sử dụng cả phương pháp định tính và định lượng bằng việc sử dụng bảng hỏi và phỏng vấn trực tiếp. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhận thức của người lao động tới việc thực hiện CSR của các doanh nghiệp. Đối với người lao động, môi trường làm việc tốt là điều kiện cần thiết để giúp họ tăng năng suất lao động và làm việc hiệu quả. Các doanh nghiệp cũng nên cung cấp cho họ những hướng dẫn đầy đủ về các tiêu chuẩn thực hiện CSR. Hơn nữa, các doanh nghiệp cũng nên xây dựng các khóa đào tạo để nâng cao hiểu biết và nhận thức của người lao động về việc thực hiện CSR.
Từ khóa: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), nhận thức của người lao động, phát triển bền vững
Tra cứu bài báo