So sánh mô hình chấp nhận công nghệ và lý thuyết hành vi có hoạch định trong nghiên cứu ý định mua trực tuyến của người tiêu dùng

KT&PT, số 227(II), tháng 05 năm 2016, tr. 57-65
Tóm tắt: Mục đích của bài viết này là so sánh mô hình chấp nhận công nghệ và lý thuyết hành vi có hoạch định trong nghiên cứu ý định mua trực tuyến của người tiêu dùng. Khảo sát dựa trên 423 khách hàng có kinh nghiệm sử dụng Internet. Dữ liệu được phân tích theo quy trình từ phân tích nhân tố đến kiểm định độ tin cậy và phân tích hồi quy. Kết quả cho thấy rằng, lý thuyết hành vi có hoạch định tốt hơn mô hình chấp nhận công nghệ trong việc dự báo ý định mua trực tuyến của người tiêu dùng.
Từ khóa: Lý thuyết hành vi có hoạch định; mô hình chấp nhận công nghệ; mua sắm trực tuyến; ý định mua sắm trực tuyến
Tra cứu bài báo