Triển khai mua hàng xanh ở một số nước châu Á và bài học kinh nghiệm với Việt Nam

KT&PT, số 227(II), tháng 05 năm 2016, tr. 91-97
Tóm tắt: Mục đích của bài viết này là tìm hiểu về việc triển khai mua hàng xanhở một số nền kinh tế trong khu vực Châu Á bao gồm Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản, những nơi mà hoạt động mua hàng xanh được triển khai từ rất sớm và hiện đã thu được những thành quả đáng kể. Trên cơ sở những phân tích này, cùng thực trạng triển khai mua hàng xanh ở Việt Nam trong thời gian qua, bài viết đưa ra những gợi ý để thúc đẩy quá trình triển khai mua hàng xanh ở Việt Nam.
Từ khóa: Mua hàng xanh, nhãn sinh thái, sản phẩm xanh
Tra cứu bài báo