Văn hóa tổ chức và hành vi chia sẻ tri thức trong doanh nghiệp dịch vụ

KT&PT, số 227(II), tháng 05 năm 2016, tr. 30-37
Tóm tắt: Văn hóa tổ chức là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới sự thành công của quá trình chia sẻ tri thức. Văn hóa tổ chức tác động tới cả hai quá trình truyền đạt và thu nhận tri thức giữa các nhân viên trong tổ chức. Dựa trên tổng quan các công trình nghiên cứu về chia sẻ tri thức cùng mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức với hành vi chia sẻ tri thức và phỏng vấn sâu, tác giả đã chỉ ra tác động của các biến thuộc văn hóa tổ chức tới hành vi chia sẻ tri thức trong một số doanh nghiệp dịch vụ.
Từ khóa: Chia sẻ tri thức, văn hóa tổ chức, doanh nghiệp dịch vụ
Tra cứu bài báo