Yếu tố quyết định đầu tư FDI vào ngành công nghiệp điện tử của thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số 227(II), tháng 05 năm 2016, tr. 105-120
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư FDI vào ngành công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng thuật toán PLS-SEM (Partial Least Squares Structural Equation Modeling) để kiểm định giả thuyết nghiên cứu từ bộ dữ liệu khảo sát tất cả các doanh nghiệp FDI trong công nghiệp điện tử của thành phố năm 2015. Kết quả phân tích cho thấy yếu tố chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử, nguồn tài nguyên phục vụ công nghiệp điện tử có ảnh hưởng tích cực đến quyết định đầu tư FDI vào công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, trong thời gian tới ngành này cần thiết phải hoàn thiện chiến lược phát triển, cải thiện và nâng cao khả năng cung ứng nguồn tài nguyên để thu hút FDI nhằm bổ sung các khoảng trống về nguồn lực để phát triển ổn định, bền vững.
Từ khóa: Công nghiệp điện tử, FDI, PLS-SEM
Tra cứu bài báo