Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ dự toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng

KT&PT, số 227, tháng 05 năm 2016, tr. 65-71
Tóm tắt: Dự toán là một trong các công cụ kế toán quản trị hữu ích giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động quản trị của mình. Tuy nhiên, việc lập và sử dụng dự toán trong các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn nền kinh tế chuyển đổi bị tác động bởi những nhân tố nào vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng dự toán của các doanh nghiệp dựa trên khảo sát 126 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố cạnh tranh, năng lực chuyên môn của nhân viên kế toán, phân cấp quản lý, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lập dự toán là các nhân tố tác động đến việc vận dụng công cụ dự toán ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, từ đó một số hàm ý chính sách được đề xuất nhằm thúc đẩy việc vận dụng công cụ dự toán trong doanh nghiệp.
Từ khóa: Dự toán, kế toán quản trị, nhân tố ảnh hưởng, doanh nghiệp, Đà Nẵng
Tra cứu bài báo