Đầu tư phát triển cho giáo dục đại học ở Việt Nam: Hướng tới sự phân bổ hiệu quả hơn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước

KT&PT, số 227, tháng 05 năm 2016, tr. 20-27
Tóm tắt: Đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học hiện đang giữ vai trò chủ đạo. Trong bối cảnh ngân sách nhà nước vẫn còn eo hẹp, đòi hỏi phải có cơ chế đầu tư hợp lý, hiệu quả và có tính ưu tiên hơn. Nghiên cứu cơ chế, chính sách đầu tư hiện hành và khảo sát các cơ quan quản lý giáo dục đại học, các trường đại học ở Việt Nam cho thấy cơ chế phân bổ vốn đầu tư công cho giáo dục đại học còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở những bất cập trong cơ chế phân bổ vốn đầu tư và những thông lệ tốt của thế giới, nghiên cứu đề xuất một số định hướng đổi mới cơ chế phân bổ vốn đầu tư cho giáo dục đại học, và giới thiệu một bộ tiêu chí ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công cho các trường đại học, trong đó nhấn mạnh tính tự chủ, tính phù hợp với các ưu tiên chiến lược của quốc gia và gắn kết với kết quả hoạt động của trường đại học.
Từ khóa: Cơ chế, đầu tư công, giáo dục đại học, phân bổ vốn đầu tư, tiêu chí
Tra cứu bài báo