Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất phân bổ ngân sách cho các khu công nghệ cao quốc gia trong thời gian tới

KT&PT, số 227, tháng 05 năm 2016, tr. 82-88
Tóm tắt: Kinh nghiệm quốc tế về phân bổ ngân sách nhà nước cho các khu công nghệ cao và thực trạng phân bổ ngân sách nhà nước cho các khu công nghệ quốc gia ở Việt Nam gợi ý rằng trong thời gian tới nhà nước cần tăng cường tập trung chi ngân sách cho các khu công nghệ cao quốc gia để có đủ nguồn lực tăng tốc đầu tư và phát triển và đảm bảo nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước phù hợp với giai đoạn phát triển của từng khu công nghệ cao. Ngân sách nhà nước cho các khu công nghệ cao quốc gia cần được phẩn bổ theo các nhiệm vụ ngân sách, theo các kênh, đến các đối tượng tiếp nhận phù hợp với thực trạng phát triển trong chu kỳ phát triển của các khu công nghệ cao quốc gia.
Từ khóa: Khu công nghệ cao, phân bổ ngân sách nhà nước, ngân sách khoa học và công nghệ
Tra cứu bài báo