Mối quan hệ giữa sự tham gia của khách hàng và mức độ hài lòng: Nghiên cứu các doanh nghiệp sản xuất phương Tây

KT&PT, số 227, tháng 05 năm 2016, tr. 89-97
Tóm tắt: Tăng cường sự tham gia của khách hàng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một trong những hoạt động cần thiết để có được sự hài lòng của khách hàng. Bài viết nghiên cứu mối liên hệ giữa sự tham gia và sự hài lòng của khách hàng trong các công ty sản xuất ở phương Tây. Với dữ liệu có được từ Dự án Sản xuất hiệu suất cao (HPM), bài viết sử dụng phương phá p định lượng để kiểm chứng mối quan hệ giữa sự tham gia của khách hàng và mức độ hài lòng của họ. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại một mối tương quan thuận giữa sự tham gia và sự hài lòng của khách hàng. Một số hàm ý cho nhà quản trị của các doanh nghiệp sản xuất phương Tây và bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng được đề xuất.
Từ khóa: Sự tham gia của khách hàng, sự hài lòng khách hàng, doanh nghiệp sản xuất
Tra cứu bài báo