Mối quan hệ giữa tiết kiệm trong nước và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

KT&PT, số 227, tháng 05 năm 2016, tr. 11-19
Tóm tắt: Bài viết này là một nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa tiết kiệm trong nước và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam giai đoạn từ năm 1990-2014, có tính đến tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tại Châu Á năm 1997 và khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận ARDL bound test được phát triển bởi Pesaran & cộng sự (2001) để kiểm định mối quan hệ đồng liên kết giữa các biến; sử dụng kiểm định nhân quả Granger để biết được chiều hướng tác động giữa các biến. Kết quả cho thấy, tiết kiệm trong nước có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong dài hạn; ngoài ra, nghiên cứu còn tìm thấy cuộc khủng hoảng năm 2008 tác động tiêu cực đến tăng trưởng GDP của Việt Nam trong ngắn hạn. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một vài khuyến nghị nhằm làm tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ổn định và bền vững.
Từ khóa: Tiết kiệm trong nước, tăng trưởng kinh tế, ARDL bound test
Tra cứu bài báo