Một số vấn đề về phát triển chuỗi cung ứng gia cầm an toàn cho thị trường nội thành Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số 227, tháng 05 năm 2016, tr. 57-64
Tóm tắt: Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng của các đô thị lớn, rất cần các chuỗi cung ứng thực phẩm được tổ chức chặt chẽ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) cho người tiêu dùng. Các chuỗi cung ứng thực phẩm cho thị trường các đô thị Việt Nam hiện nay chủ yếu theo mô hình thị trường truyền thống, vì vậy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm không được đảm bảo. Phát triển các chuỗi cung ứng gia cầm an toàn, có sức cạnh tranh không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn của các cơ quan quản lý nhà nước. Bài viết này dựa trên nghiên cứu khảo sát các tổ chức và tác nhân tham gia vào các chuỗi cung ứng gia cầm cho Hà Nội nhằm: (1) Đánh giá thực trạng các mô hình chuỗi cung ứng gia cầm hiện tại cho thị trường nội thành Hà Nội, xác định các vấn đề trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các chuỗi này; (2) Phân tích các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình đổi mới và nâng cấp các chuỗi cung ứng từ truyền thống sang hiện đại, từ kinh doanh nhỏ lẻ manh mún sang kinh doanh lớn có tổ chức; (3) Đề xuất các giải pháp để xây dựng được các mô hình quản trị chuỗi cung ứng kiểu mới hiệu quả hơn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Từ khóa: Chuỗi cung ứng; thực phẩm an toàn; chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; quản trị chuỗi cung ứng; tác nhân của chuỗi.
Tra cứu bài báo