Tác động của tín dụng vi mô chính thức đến phúc lợi hộ gia đình Việt Nam

KT&PT, số 227, tháng 05 năm 2016, tr. 28-35
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố quyết định tiếp cận tín dụng vi mô và tác động của nó đến phúc lợi hộ gia đình. Nghiên cứu cho thấy diện tích đất sở hữu, quy mô hộ gia đình và việc có sản xuất nông nghiệp là các yếu tố tác động tích cực đến tiếp cận tín dụng. Ngược lại, trình độ học vấn chủ hộ, tỷ lệ người già và việc sống ở khu vực thành thị có tác động tiêu cực. Chính sách hỗ trợ tín dụng vi mô chưa đạt hiệu quả mong muốn. Tuy nhiên, nó làm gia tăng tương đối thu nhập từ sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình ở nông thôn và ngược lại làm tăng thu nhập từ sản xuất phi nông nghiệp đối với các hộ ở thành thị. Các hộ tiếp cận cũng chi tiêu nhiều hơn cho hoạt động giáo dục, mua sắm lương thực, thực phẩm và đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Đó là những chỉ tiêu thể hiện sự cải thiện có tính dài hạn của phúc lợi hộ gia đình.
Từ khóa: Tín dụng vi mô, Khác biệt kép (DID), Phương pháp kết nối điểm xu hướng (PSM), Giả định song song.
Tra cứu bài báo