Xác định ngưỡng nợ công và trần nợ công của Việt Nam giai đoạn 2016- 2020

KT&PT, số 227, tháng 05 năm 2016, tr. 2-10
Tóm tắt: Nợ công và khủng hoảng nợ công là vấn đề đang được quan tâm của tất cả các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, việc xác định ngưỡng nợ công, trần nợ công hiện còn nhiều quan điểm khác nhau. Nội dung bài nghiên cứu tập trung vào việc xác định phạm vi nợ công và trần nợ công của Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 thông qua những phân tích định lượng. Kết quả của tác giả cho thấy: Ngưỡng nợ công tối ưu của Việt Nam nằm trong khoảng 68-70% GDP. Nếu tính cộng trừ với cả biên độ với sai số 10% thì ngưỡng nợ tối ưu sẽ nằm trong khoảng 63-77%/GDP. Kết quả nghiên cứu này tương đối phù hợp với nghiên cứu của Caner & cộng sự (2010). Ngưỡng nợ công tối ưu chỉ là điều kiện cần để xác định ngưỡng đảm bảo an toàn của nợ công, chất lượng nợ và khả năng đảm bảo trả nợ (tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ/thu ngân sách nhà nước hợp lý) mới là điều kiện đủ để đảm bảo mức độ an toàn của nợ công.
Từ khóa: Quản lý nợ công; Ngưỡng nợ công; Trần nợ công
Tra cứu bài báo