Ảnh hưởng của năng lực học tập của tổ chức đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên: Trường hợp các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 88-96
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đo lường ảnh hưởng của năng lực học tập của tổ chức đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 574 nhân viên hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình nghiên cứu đề xuất dựa vào lý thuyết năng lực học tập của tổ chức và nghiên cứu của Chiva & Alegre (2009), được kiểm định bằng phương pháp phân tích hồi quy bội. Kết quả nghiên cứu xác định các thành phần của năng lực học tập của tổ chức ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần gồm: (1) thử nghiệm ý tưởng mới; (2) nhân viên tham gia vào quá trình ra quyết định; (3) đối thoại giữa các thành viên trong tổ chức; (4) chấp nhận rủi ro; (5) tương tác với môi trường bên ngoài tổ chức. Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất một số hàm ý nhằm nâng cao năng lực học tập của tổ chức để gia tăng sự hài lòng đối với công việc của nhân viên.
Từ khóa: Doanh nghiệp công nghệ thông tin; năng lực học tập của tổ chức; sự hài lòng đối với công việc của nhân viên.
Tra cứu bài báo